Inventory2GO


ความสามารถของระบบ Inventory 2GO

  สมบูรณ์ และรวดเร็ว

การบันทึกความเคลื่อนไหวแบบคู่
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่ผู้ขายสินค้า กระบวนการผลิตจนถึงส่งมอบให้ลูกค้า

รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
สามารถเรียกดูรายงาน จัดการงานต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ tablet ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน 

หน้าจอการใช้งานที่ทันสมัย
การใช้งานที่รวดเร็ว สวยงามสำหรับระบบการจัดการคลังสินค้า สามารถจัดการได้ไม่ว่าจะมีเครื่องอ่านบาร์โค๊ดหรือไม่

ยืดหยุ่น
ง่ายดายกับการจัดการคลังสินค้าเดียวหรือหลายคลังสินค้า เพียงแค่เปิดฟังก์ชั่นการใช้งาน


 Advanced Routing

Drop-shipping 
จัดส่งสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายตรงไปยังลูกค้าตามประเภทสินค้า หรือตามรายชื่อ ลูกค้าที่กำหนดไว้

Cross-Docking 
การเปลี่ยนถ่ายสินค้า รองรับการจัดการคลังสินค้าโดยปราศจากสินค้าคงคลัง ลดค่าใช่จ่ายยกขนสินค้า เนื่องจาก จากไม่ต้องยกสินค้าเข้าไปเก็บที่สินค้าจะถูกขน มากองไว้ที่ลานแยกสินค้าและขึ้นรถขนต่อทันที

วิธีการตัดสินค้าจากคลังสินค้า
สามารถกำหนดวิธีการตัดสินค้าจากคลังสินค้าได้ด้วยตัวท่านเอง เช่น การตัดแบบ fifo, lifo, ตัดจากโซนที่ใกล้ที่สุดที่มีสินค้า ฯลฯ

Pick - Pack - Ship
สร้างกระบวนการ การรับ บรรจุ ส่งสินค้าได้ด้วยตัวเอง สามารถตั้งค่าการส่งสินค้าได้แบบขั้นตอนเดียว หรือหลายขั้นตอน

Push & Pull Routes 
สร้างเส้นทางการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้า หรือที่ตั้งสินค้า

Multi-Warehouses 
จัดการคลังสินค้าหลายคลังสินค้าบนระบบเดียว และสามารกำหนดกฎการสั่งสินค้า เมื่อสินค้าคงเหลือต่ำกว่าค่าที่กำหนดจำแนกตามคลังสินค้าได้


 Productivity

ระบบค้นหาอัจฉริยะ
ค้นหาเอกสารไปจนถึงกระบวนการได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่แสกน barcode หรือพิมพ์ข้อความเพียงบางส่วน เช่น ค้นหา ชื่อลูกค้า สินค้า เป็นต้น

Customer Portal 
ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการสั่งการสั่งซื้อได้จากหน้าจอ customer portal ได้ เช่น คำสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี การจัดส่ง ฯลฯ

Custom Alerts 
การแจ้งเตือนแบบกำหนดเองสามารถกำหนดการแจ้งแตือนตามสินค้า ผู้จัดจำหน่าย โดยจะแจ้งเตือนสำหรับพนักงานขายเมื่อมีการสร้างใบเสนอราคา

Smart Scheduler 
ระบบสามารถจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติตามกำหนดการที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าคงเหลือ และการประมาณการจากคำสั่งซื้อ

Barcode Scanners 
สามารถใช้เครื่องแสกน Barcode สำหรับ จัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง รับสินค้าเข้าคลัง คำสั่งบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ สามารถแสกนรับ/ส่งสินค้า ผ่านเครื่อง แสกน Barcode รองรับมาตรฐาน EAN13, EAN14. 


   การบริหารสินค้าคงคลัง

ปริมาณสินค้าขั้นต่ำ 
ส่งคำสั่งจัดซื้อ หรือแจ้งขอใบเสนอราคาอัตโนมัติที่สร้างจากระบบ โดยการ ประมวลผลจากการประมาณการสินค้าคงคลัง

จัดซื้อสินค้า
ส่งคำสั่งจัดซื้อ ตามระยะเวลาการจัดส่งสินค้า, ความต้องการสินค้า และการ ประมาณการสินค้าคงคลัง

Make-to-Order 
จัดซื้อวัตถุดิบหรือผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ ระบุเส้นทางการจัดการสินค้าได้ด้วย ตัวเองว่าผลิตสำหรับคลังสินค้า ผลิตตามคำสั่ง ฯลฯ

ส่งคำขอใบเสนอราคา
เมื่อต้องการต่อรองราคากับผู้จัดจำหน่ายในการสั่งซื้อสินค้าเป็นกรณีพิเศษ ระบบ สามารส่งคำขอใบเสนอราคาไปยังผู้จัดจำหน่ายโดยอัตโนมัติ


   การติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า

Lots Tracking 
ติดตามสินค้าตามหมายเลข lots ด้วย barcode หรือหมายเลข Serial สามารสืบค้น ได้จากรายการการจัดส่งสินค้า การรับสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้าภายใน เป็นต้น

Serial Numbers 
ระบุหมายเลข serial บนลัง หรือกล่องสินค้าเพื่อติดตาม

Activity Log 
สามารถสืบค้นย้อนหลังจาก log การดำเนินงานในทุกขั้นตอน ที่ระบบสร้างขึ้น โดยอัตโนมัติ

มูลค่าสินค้าคงคลัง
สามารถแสดงมูลค่าสินค้าคงคลัง และส่งข้อมูลไปยังระบบบัญชีเพื่อแสดงข้อมูล อย่างแม่นยำและ real time


   การจัดการสินค้า

Product Types  
ระบบรองรับประเภทสินค้าที่หลากหลาย เช่น สินค้าที่ใช้แล้วหมดไป บริการ สินค้า digital สินค้า physical

Custom fields
สามารถสร้างรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ Multi-Level Variants กำหนดรูปแบบความแตกต่างของชนิดสินค้าได้ เช่น สี ขนาด คุณสมบัติ ฯลฯ 

Multiple unit of measures
สามารถกำหนดหน่วยวัดที่หลากหลายและระบบจะแปลงหน่วยวัดให้อัตโนมัติ เช่น ซื้อสินค้ามาเป็นลัง แต่ขายออกเป็นกล่อง วันหมดอายุสินค้า สามารถกำหนดวันหมดอายุสำหรับสินค้า รายสินค้าได้

Multiple barcodes
สร้าง barcodes ได้หลายรายการสำหรับ 1 สินค้า สำหรับการจัดการสินค้า ที่หลากหลาย เช่น ต้องการจัด promotion สำหรับสินค้า