Inventory2GO

ปรับปรุงสมรรถนะ และพัฒนากระบวนการจัดการคลังสินค้าให้ทันสมัย

Odoo CMS - a big picture
Odoo image and text block

การจัดการคลังสินค้าแบบ smart double entry inventory system

วิธีการจัดการคลังสินค้าภายในที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการ จัดการแบบคลังสินค้าคู่ (double-entry inventory) โดยไม่จำเป็นต้องมี คลังสินค้าเข้า คลังสินค้าออก หรือ การเปลี่ยนสภาพสินค้า

แทนที่การจัดการที่ยุ่งยากด้วยการจัดการการเคลื่อนไหวของ สินค้า (stock moves) ระหว่างที่ตั้ง (locations) ภายใน คลังสินค้า   

ไม่จำเป็นต้อง stock สินค้าจำนวนมากอีกต่อไป 

 หมดกังวลกับสินค้าไม่พอจำหน่าย ด้วยระบบคำนวณ การสั่งสินค้าอัตโนมัติ

ใช้การกำหนดจุดสั่งซื้อ และการขอใบเสนอราคาจาก ผู้จัดจำหน่ายอัตโนมัติ เพื่อจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพกว่าที่เคย

เปลี่ยนการทำงานที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น ด้วยการจัดการรูปแบบเส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้า ไปยังคลังสินค้าต่างๆ โดยอัตโนมัติ

- คลังสินค้า -> ลูกค้า

- จุดส่งสินค้าที่ 1 -> จุดส่งสินค้าที่ 2

- คลังสินค้ากรุงเทพมหานครฯ -> คลังสินค้าเชียงใหม่ เป็นต้น

การจัดการสินค้า

การติดตามความเคลื่อนไหวทุกรายการสินค้า

ติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้า (stock move) ด้วยระบบการจัดการคลังสินค้าแบบคู่ (double-entry inventory system) ติดตามทุกการเคลื่อนไหวของสินค้า ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ รับเข้าคลัง การขายสินค้า ติดตามโดยแยก lots หรือ หมายเลข serials ในทุกๆ จุดของกระบวนการทำงาน

Odoo CMS - a big picture

รายงานที่ครบถ้วน

เรียกดูรายงานแบบ real-time ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยรายงานแบบ real-time ปรับเปลี่ยนตาม ความเคลื่อนไหวของข้อมูลจริงแบบทันที ที่สามารถจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูล ให้กับผู้เกี่ยวข้อง เรียกดูข้อมูลได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสบนรูปแบบ dashboards ที่สามารถจัดการได้เอง

 

เชื่อมโยงข้อมูล Real-time

POS

เชื่อมโยงระบบขายหน้าราน ตัดข้อมูล การขายสินค้ากับคลังพัสดุ อัตโนมัติ

Account

  บอกลาการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ระบบ Inventory2go สามารถ เชื่อมโยง ข้อมูลกับระบบบัญชี อัตโนมัติ real time เมื่อมีความ เคลื่อนไหวของสินค้า

Purchase

  สร้างรายการขอซื้อ ใบสั่งซื้อสินค้า โดยอัตโนมัติเมื่อระดับสินค้าคงคลัง ต่ำกว่าปริมาณที่ตั้งค่าไว้ หรือเมื่อมี การสั่งซื้อสินค้า สามารถติดตาม สินค้าที่จะรับเข้าคลัง

Sale

  ปรับปรุงปริมาณสินค้า และประมาณ การสินค้าคงคลังสัมพันธ์กับใบเสนอ ราคา และคำสั่งซื้อัตโนมัติ