ระบบบริหารจัดการทั้งหมด

Website
Build great user experience

Website Builder ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
eCommerce ระบบหน้าร้านออนไลน์
Blogs เว็บบล๊อก
Forums กระดานสนทนา
Slides ระบบจัดการการนำเสนอ

Sales
Boost your success rate

Sales ระบบงานขาย
CRM ระบบลูกค้าสัมพันธ์
Invoicing ระบบจัดการอินวอยซ์
Point of Sale จุดขาย
  - Shops สำหรับร้านค้า
  - Restaurants สำหรับร้านอาหาร
  - Hardware อุปกรณ์เชื่อมต่อ
Subscriptions ระบบจัดการสมาชิก
Sign ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

Operations
It's all about efficiency

Accounting ระบบบัญชี
Project ระบบบริหารโครงการ
Human Resources ระบบทรัพยากรบุคคล
  - Recruitment การสรรหา
  - Employees ลูกจ้าง
  - Expenses การจัดการค่าใช้จ่าย
  - Appraisal การประเมิน
  - Fleet การจัดการยานพาหนะ
  - Leaves การลางาน
Inventory ระบบคลังสินค้า
Purchase ระบบจัดซื้อ
Manufacturing ระบบงานการผลิต
  - MRP การวางแผนการผลิต
  - PLM การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
  - Maintenance การซ่อมบำรุง
  - Quality การควบคุมคุณภาพ
Helpdesk คอล์เซ็นเตอร์และการแก้ปัญหา

Productivity Tools
Great Tools = Happy People

Communication ระบบจัดการการสื่อสาร
  - Discuss การอภิปราย
  - Mailing Lists การจัดกลุ่มการอภิปราย
  - Notes การจัดการงานที่จะต้องทำ
  - Timesheet ตารางเวลาการทำงาน
Email Marketing ระบบการตลาดผ่านอีเมล์
Events ระบบจัดการกิจกรรม
Survey ระบบสำรวจความคิดเห็น
Live Chat ระบบสนทนา Real time