Latest Posts

ประหยัดพลังงานด้วย Inverter

20/05/2018 03:11 In Inverter
inverter, ประหยัดไฟ, ประหยัดพลังงาน, ประหยัดไฟพัดลม, พัดลมประหยัดไฟ, พัดลมฟาร์ม, อุปกรณ์ฟาร์ม
เนื่องจากความต้องการลดการสูญเสียกำลังงานที่สูงโดยเฉพาะขณะเริ่มต้นทำงาน จะมีค่ากระแสเร่ิมทำงาน (Start) สูงกว่า ขณะเดินปรกติถึง 4-6 เท่าตัว

ฟาร์มที่ติดตั้งระบบ

20/05/2018 01:41 In Inverter
ลูกค้า, ประหยัดไฟ, inverter, ฟาร์ม, เห็ด, ไก่ไข่, หมู, ไก่
ลูกค้าที่ใช้ระบบประหยัดไฟ Smart Climate Control สามารถประหยัดค่าไฟได้กว่า 40%

What is HMI?

31/12/2017 03:44 In Inverter
hmi, human machine interface, plc, programming, touch screen, ระบบควบคุม, จอสัมผัส
HMI : Human Machine Interface คือ อุปกรณ์ส่วนติดต่อผู้ใช้งานไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่านหน้าจอการใช้งานแบบการฟฟิก

ระบบอินเวอร์เตอร์ทำงานอย่างไร

26/09/2017 06:13 In Inverter
อินเวอร์เตอร์, ประหยัดไฟ, ประหยัดพลังงาน, ลดการสึกหรอ
อินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม ใช้สำหรับการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ สามารถควบคุมความเร็วได้ตามต้องการ ประหยัดพลังงาน

อินเวอร์เตอร์คืออะไร?

23/09/2017 07:57 In Inverter
อินเวอร์เตอร์, ประหยัดไฟ, ฟาร์ม, ฟาร์มประหยัด, ลดต้นทุนฟาร์ม, ฟาร์มไก่ประหยัดไฟ, ฟาร์มหมูประหยัดไฟ
ระบบอินเวอร์เตอร์นี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับการทำงาน ทำให้กินไฟน้อย

ความเป็นมาของ ERP

05/08/2017 03:39 In Our Blog
ความเป็นมา, erp, mrp
แนวคิดMRPเกิดขึ้นครั้งแรกที่อเมริกาในยุคต้นของ ทศวรรษ 1960 ในช่วงแรก MRP ย่อมาจาก Material Requirement Planning

การนำ ERP มาใช้ และการเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการปฏิรูปองค์กร

04/08/2017 02:35 In Our Blog
erp, odoo, ปฏิรูปองค์กร
การนำ ERP มาใช้นั้น จะต้องผลักดันกิจกรรมการปฏิรูปองค์กรทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นรากฐาน องค์กร ชั้นกระบวนการทางธุรกิจ และชั้นระบบสารสนเทศองค์กร การนำ ERP มาใช้นั้น ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างระบบข้อมูล